Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong 15-07-1950
Lên trên
Cơ cấu tổ chức Hội
Cơ cấu tổ chức Hội

Đăng lúc: 25-09-2013 10:52:15 AM - Đã xem: 16733

Giới thiệu nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động, các hình thức tổ chức hội ở Trung ương và địa phương

A. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động

  1. Hội tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, hiệp thương, đồng thuận, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  2. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu (bao gồm cả con dấu thu nhỏ, dấu nổi), có tài khoản riêng tại ngân hàng, kho bạc nhà nước.

 B. Tổ chức Hội

 1. Hội Cựu thanh niên xung phong được thành lập ở Trung ương và địa phương.
      a) Ở Trung ương: Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.
      b) Ở địa phương bao gồm: Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội Cựu thanh niên xung phong quận, huyện; thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Hội Cựu thanh niên xung phong ở địa phương). Hội Cựu thanh niên xung phong ở địa phương được thành lập, phê duyệt Điều lệ theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, gồm:
      a) Đại hội đại biểu;
      b) Ban Chấp hành;
      c) Ban Kiểm tra;
      d) Đoàn Chủ tịch Hội, Thường trực Đoàn Chủ tịch;
      đ) Văn phòng, các ban chuyên môn:
          - Ban Chính sách
          - Ban Thi đua - Tuyên truyền
          - Ban Tổ chức
          - Hội đồng nữ                 
      e) Các đơn vị trực thuộc.

Ban chấp hành hiện nay có nhiệm kỳ từ năm 2009 đến năm 2014, được Đại hội khóa II (2009-2014) phê chuẩn vào cuối tháng 12 năm 2009.

 

 

Địa chỉ bán bếp từ âm chính hãng Mẫu bếp từ munchen nhập khẩu chính hãng